top of page

FÓRMULAS UTILIZADAS NA FITOTERAPIA CHINESA

O INTUITO DAS POSTAGENS É EDUCACIONAL E SE BASEIA NOS CONHECIMENTOS DA MEDICINA TRADICIONAL CHINESA. A AUTO-MEDICAÇÃO DEVE SER EVITADA E A AVALIAÇÃO MÉDICA É DESEJÁVEL ANTES DE SE UTILIZAR A FITOTERAPIA.

Ba Ji Yin Yang Wan (巴戟阴阳丸)

Ba Ji Tian (erva principal), Shu Di Huang, Yin Yang Huo, Shan Yao, Bai Shao (Yao), Bu Gu Zhi, Xu Duan, Lian Zi, Shan Zhu Yu, Jin Ying Zi, Gou Qi Zi, Du Zhong, Dang Gui

Zang Fu

Ações

Rim

Deficiência de Yin e Yang do Rim.

Ba Zhen Wan (八珍丸)

Dang Shen, Bai Zhu, Fu Ling, Gan Cao, Dang Gui, Bai Shao, Chuan Xiong, Shu Di Huang

Zang Fu

Ações

Fígado | Baço

Deficiência de Qi e de Sangue
Deficiência de Fígado e de Baço

Bai Zi Zi Xin Wan (柏子滋心丸)

Gou Qi Zi (erva principal), Bai Zi Ren, Xuan Shen, Shu Di Huang, Fu Ling, Gan Cao, Dang Gui, Shi Chang Pu, Mai Men Dong

Zang Fu

Ações

Coração

Deficiência de Xue e Yin do Coração.

Bao He Wan (保和丸)

Shan Zha (erva principal), Shen Qu, Zhi Ban Xia, Chen Pi, Fu Ling, Lian Qiao, Lai Fu Zi, Mai Ya

Zang Fu

Ações

Estômago

Retenção de alimentos no Estômago

Bi Xie Fen Qing Wan (萆薢分清丸)

Bei Xie (Bi Xie) (erva principal), Yi Zhi Ren, Fu Ling, Jin Qian Cao, Wu Yao, Gan Cao

Zang Fu

Ações

Rim

Retenção da umidade turva no Aquecedor Inferior, devido a deficiência do Yang do Rim.

Bu Zhong Yi Qi Wan (补中益气丸)

Huang Qi (erva principal), Dang Shen, Gan Cao, Bai Zhu, Dang Gui, Sheng Ma, Chai Hu, Chen Pi, Sheng Jiang e Da Zao 

Zang Fu

Indicações

Baço | Estômago

Deficiência do Qi do Baço e o do Estômago

Síndrome do aprofundamento do Qi do Baço

Chai Hu Shu Gan Wan (柴胡舒肝丸)

Chai Hu, Bai Shao, Xiang Fu, Zhi Ke, Chuan Xiong, Gan Cao, Chen Pi

Zang Fu

Ações

Fígado | Estômago

Estagnação do Qi do Fígado.
Qi do Fígado invadindo o Estômago.

Ding Chuan Wan (定喘丸)

Bai Guo (erva principal), Sang Bai Pi, Jie Geng, Zi Su Zi, Xing Ren, Huang Qin, Zhi Ban Xia, Gan Cao, Bai Bu, Zi Wan 

Zang Fu

Ações

Pulmão

Fleuma-Calor no Pulmão.
Invasão de Vento-Frio com fleuma simultânea no interior.

Du Huo Ji Sheng Wan (独活寄生丸)

Du Huo (erva principal), Niu Xi, Dang Shen, Du Zhong, Chuan Xiong, Sang Ji Sheng, Fu Ling, Sheng Di Huang, Fang Feng, Dang Gui, Rou Gui, Qin Jiao, Zhi Gan Cao, Bai Shao

Zang Fu

Ações

Fígado | Rim

Obstrução causada por Vento, Frio e Umidade.
Estagnação de Qi e de Xue.
Deficiência do Fígado e do Rim.
Deficiência de Qi e do Sangue

Er Chen Wan (二陈丸)

Zhi Ban Xia (erva principal), Chen Pi, Fu Ling, Zhi Gan Cao, Sheng Jiang

Zang Fu

Ações

Estômago | Baço | Pulmão

Estagnação de Umidade interior, decorrente da desarmonia entre Estômago e Baço-Pâncreas
Deficiência de Baço
Umidade-Fleuma no Pulmão

Er Long Zuo Ci Wan (耳聋左慈丸)

Shu Di Huang (erva principal), Shan Zhu Yu, Mu Dan Pi, Shan Yao, Fu Ling, Ze Xie, Ci Shi, Chai Hu

Zang Fu

Ações

Rim | Fígado

Deficiência de Yin do Rim e do Fígado, levando a dificuldade auditiva.

Fang Feng Tong Sheng Wan (防风通圣丸)

Fang Feng (erva principal), Jing Jie, Bo He, Ma Huang, Da Huang, Mang Xiao, Zhi Zi, Hua Shi, Jie Geng, Shi Gao, Chuan Xiong, Dang Gui, Bai Shao, Huang Qin, Lian Qiao, Gan Cao, Bai Zhu

Zang Fu

Ações

Triplo Aquecedor

Padrão de Frio Exterior e Calor Interior
Afecções decorrentes de Vento e Calor e lesão pelos fatores perversos exógenos e endógenos

Fu Fang Dan Shen Pian (复方丹参片)

Dan Shen (erva principal), San Qi, He Xiang

Substância

Ações

Qi | Xue

Transtornos de síndrome Bi torácica devido a Estagnação Qi e estase Sanguínea.

Fu Zi Li Zhong Wan (附子理中丸)

Gan Jiang (erva principal), Zhi Fu Zi, Dang Shen, Bai Zhu, Zhi Gan Cao

Zang Fu

Ações

Baço | Estômago

Deficiência do Yang de Baço-Pâncreas e de Estômago

Gu Ben Wan (固本丸)

Shu Di Huang (ervas principais), Dang Shen (ervas principais), Sheng Di Huang, Tian Men Dong, Mai Men Dong

Zang Fu

Ações

Pulmão | Estômago

Deficiência de Qi e de Yin
Deficiência de Yin do Pulmão
Deficiência de Yin do Estômago, gerando secura

Gui Fu Di Huang Wan (桂附地黄丸)

Shu Di Huang  (erva principal), Rou Gui, Zhi Fu Zi, Shan Zhu Yu, Fu Ling, Mu Dan Pi, Shan Yao, Ze Xie

Zang Fu

Ações

Rim | Baço

Deficiência do Yang do Rim e do Baço

Gui Pi Wan (归脾丸)

Dang Shen (erva principal), Bai Zhu, Huang Qi, Gan Cao, Fu Ling, Yuan Zhi, Suan Zao Ren, Yan Rou, Dang Gui, Mu Xiang, Da Zao

Zang Fu

Ações

Coração | Baço

Deficiência de Sangue do Coração e do Baço.
Deficiência de Qi.
Inabilidade do Baço de controlar o Sangue. 

Gui Zhi Fu Ling Wan (桂枝茯苓丸)

Gui Zhi (erva principal), Fu Ling, Mu Dan Pi, Chi Shao, Tao Ren

Substância

Ações

Sangue (Xue)

Sintomas decorrentes da estagnação de Xue no útero, acompanhados de dores no hipogástrio que pioram com a pressão, hemorragias uterinas com sangue de cor escura, ameaças de abortos e etc.

Huo Xiang Zheng Qi Wan (藿香正气丸)

Huo Xiang (erva principal), Zi Su Ye, Bai Zhi, Bai Zhu, Chen Pi, Zhi Ban Xia, Hou Po, Fu Ling, Jie Geng, Gan Cao, Da Fu Pi, Sheng Jiang, Da Zao

Zang Fu

Ações

Baço | Pâncreas

Invasão por Vento-Frio.
Distúrbios gastrointestinais devido a desarmonia entre o Baço e Estômago. 
Retenção de Umidade-Mucosidade no Aquecedor Médio.

Jia Wei Xiao Yao Wan (加味逍遥丸)

Dang Gui (erva principal), Bai Shao (erva principal), Chai Hu, Bai Zhu, Fu Ling, Bo He, Gan Cao, Mu Dan Pi, Zhi Zi, Sheng Jiang

Zang Fu

Ações

Fígado | Baço | Estômago

Estagnação do Qi do Fígado
Desarmonia entre Fígado e Baço/Estômago
Deficiência do Sangue do Baço e do Fígado.

Lian Hua Qing Wen Jiao Nang (连花清瘟胶囊)

Lian Qiao (erva principal), Jin Yin Hua, Ma Huang, Xing Ren, Shi Gao, Ban Lan Gen, Mian Ma, Yu Xing Cao, Huo Xiang, Da Huang , Hong Jing Tian, l-Menthol, Gan Cao

Zang Fu

Ações

Pulmão

Invasão de Vento Calor no Pulmão

Liu Wei Di Huang Wan (六味地黄丸)

Shu Di Huang (erva principal), Shan Zhu Yu, Mu Dan Pi, Shan Yao, Fu Ling , Ze Xie

Zang Fu

Ações

Rim | Fígado

Deficiência de Yin do Rim e do Fígado
Ascensão de Falso Calor

Long Dan Xie Gan Wan (龙胆泻肝丸)

Lon Gan, Chai Hu, Huang Qin, Zhi Zi, Ze Xie, Mu Tong, Che Qian Zi, Dang Gui, Gan Cao, Sheng Di Huan

Zang Fu

Ações

Fígado | Vesícula Biliar

Umidade-Calor do Fígado e da Vesícula Biliar.
Umidade-Calor no Aquecedor Inferior (Canal do Fígado).

Mai Wei Di Huang Wan (麦味地黄丸)

Mai Men Dong (erva principal), Wu Wei Zi, Shu Di Huang, Shan Zhu Yu, , Mu Dan PiShan Yao, Fu Ling, Ze Xie

Zang Fu

Ações

Pulmão | Rim

Deficiência de Yin do Pulmão e Rim

Nong Suo Dang Gui Wan (浓缩当归丸)

Dang Gui

Zang Fu

Ações

Baço | Fígado

Nutre, harmoniza e revigora o Sangue do Baço e do Fígado.
Regula a menstruação.
Diminui a agitação mental.
Regula o sono.

Óleo de Semente de Jujuba (酸枣仁汤)

Suan Zao Ren - Ziziphi Spinosae Semen

Zang Fu

Ações

Fígado | Coração

Deficiência de Xue do Fígado e do Coração
Deficiência de Yin com exacerbação do Yang

Ping Wei Wan (平胃丸)

Cang Zhu (erva principal), Hou Po, Chen Pi (Ju Pi), Gan Cao, Sheng Jiang, Da Zao

Zang Fu

Ações

Baço | Estômago

Retenção de Umidade no Baço e no Estomago.

Qi Bao Mei Ran Wan (七宝美髯丸)

(Zhi) He Shou Wu, Dang Gui, Gou Qi Zi, (Huai) Niu Xi, Fu Ling, Tu Si Zi, Bu Gu Zhi

Zang Fu

Ações

Rim | Fígado

Deficiencia de Yin do Rim.
Deficiência do Sangue do Fígado.

Qi Ju Di Huang Wan (杞菊地黄丸)

Gou Qi Zi (erva principal), Ju Hua, Shu Di Huang, Shan Zhu Yu, Mu Dan Pi, Shao Yao, Fu Ling, Ze Xie

Zang Fu

Ações

Fígado |  Rim

Deficiência de Yin do Fígado e Rim, com ascensão de Falso Calor

Qing Qi Hua Tan Wan (清气化痰丸)

Dan Nan Xing (erva principal), Chao Huang Qin, Zhi Ban Xia, Gua Luo Ren, Chen Pi, Xing Ren, Chao Zhi Shi, Fu Ling, Sheng Jiang 

Zang Fu

Ações

Pulmão

Obstrução do Pulmão pela Fleuma-calor

Run Chang Wan (润肠丸)

Huo Ma Ren (erva principal), Tao Ren, Qiang Huo, Da Huang, Dang Gui

Zang Fu

Ações

Estômago | Intestino Grosso | Intestino Delgado

Calor no Estômago e nos Intestinos

Deficiência de Jin-Ye

Deficiência de Xue.

Sang Ju Wan (菊丸)

Lu Gen, Sang Ye, Ju Hua, Lian Qiao, Jie Geng, Xing Ren, Gan Cao, Bo He

Zang Fu

Ações

Pulmão

Síndrome do ataque externo de Vento-Calor
Invasão do Pulmão pelo Vento-Calor (estado inicial)
Invasão do Calor-Umidade do Verão
Invasão de Umidade-Calor

Shen Ling Bai Zhu Wan (参苓白术丸)

Fu Ling (erva principal), Bai Zhu (erva principal), Dang Shen, Shan Yao, Lian Zi, Yi Yi Ren, Bai Bian Dou, Jie Geng, Sha Ren, Gan Cao

Zang Fu

Ações

Pulmão | Baço | Estômago

Deficiência de Qi do Pulmão e Baço.
Mucosidade devido a deficiência do Baço.
Síndrome atrófica (Síndrome Wei), devido à deficiência do Qi do Baço e Estômago.

Shen Qi Wan (参芪丸)

Huang Qi, Dang Shen

Zang Fu

Ações

Baço | Estômago

Deficiência de Qi do Baço e Estômago

Si Wu Wan (四物丸)

Shu Di Huang (erva principal), Dang Gui, Bai Shao (Yao), Chuan Xiong

Substância

Ações

Sangue (Xue)

Deficiência de Sangue do Fígado. 
Estagnação do Sangue do Fígado devido a deficiência de Sangue.
Deficiência de Sangue do Fígado, gerando vento.

Suan Zao Ren Tang (酸枣仁片)

Suan Zao, Chuan Xiong, Fu Ling, Zhi Mu, Gan Cao

Zang Fu

Ações

Coração | Fígado

Deficiência de Sangue do Coração
Deficiência de Sangue do Coração e do Fígado
Deficiência de Yin do Fígado com Fogo Vazio Perturbando o Coração
Deficiência de Sangue do Fígado com aumento de calor por deficiência

Shi Quan Da Bua Wan (十全大补丸)

Dang Shen, Bai Zhu, Fu Ling, Gan Cao, Dang Gui, Bai Shao, Chuan Chiong, Shu Di Huang , Huang Qi, Rou Gui

Substâncias

Ações

Sangue (Xue) | Qi | Yin | Yang

Deficiência de Sangue e de Qi
Deficiência de Yin e de Yang

Tao Hong Si Wu Wan (桃红四物丸)

Tao Ren (erva principal), Hong Hua (erva principal), Chuan Xiong, Bai Shao (Yao), Shu Di Huang, Dang Gui

Substância

Ações

Sangue (Xue)

Estase de Sangue devido a deficiência de Sangue.

Tian Ma Pian (天麻片)

Niu Xi, Zhi Fu Zi, Du Huo, Dang Gui, Bi Xie, Du Zhong, Tian Ma, Qiang Huo, Di Huang, Xuan Shen

Zang Fu

Ações

Rim | Fígado

Deficiência de Yin do Rim e do Fígado. 
Síndrome Bi do tipo Vento Umidade.
Estagnação de Qi e de Sangue.

Tian Wang Bu Xin Wan (天王补心丸)

Sheng Di Huang (erva principal), Xuan Xhen, Jie Geng, Yuan Zhi, Saun Zao Ren, Bai Zi Ren, Dan Shen, Dang Gui, Dang Shen, Fu Ling, Wu Wei Zi, Mai Men Dong, Tian Men Dong

Zang Fu

Ações

Coração | Rim

Deficiência de Yin e de Xue do Coração.
Desarmonia entre o Coração e o Rim.
Ascensão de Falso Calor no Aquecedor Superior.

Tong Qiao Bi Yan Tablet (通窍鼻炎片)

Cang Er Zi, Fang Feng, Huang Qi, Bai Zhi, Xin Yi Hua, Bai Zhu, Bo He 

Fator patogênico

Ações

Vento

Síndrome de vento atacando o nariz.

Wen Dan Wan (温胆丸)

Zhu Ru, Zhi Shi, Zhi Ban Xia, Chen Pi (Ju Pi), Fu Ling, Gan Cao, Sheng Jiang, Da Zao

Zang Fu

Ações

Coração | Vesícula Biliar | Estômago

Fleuma-Fogo perturba o Coração
Calor de deficiência da Vesícula Biliar
Desarmonia entre a Vesícula Biliar e o Estômago com Fleuma Calor
Retenção da Mucosidade na Vesícula Biliar

Xiao Chai Hu Tang Wan (小柴胡汤丸)

Chai Hu (erva principal), Zhi Ban Xia, Huang Qin, Dang Shen, Da Zao, Gan Cao e Sheng Jiang

Zang Fu

Indicação

Fígado | Baço

Invasão do Shao Yang por fatores externos.

Xiao Yao Wan (逍遥丸)

Bai Shao (erva principal), Dang Gui, Chai Hu, Bai Zhu, Fu Ling, Gan Cao, Bo He e Sheng Jian

Zang Fu

Indicações

Baço | Fígado

Estagnação de Qi e Deficiência de Sangue do Fígado
Regula a circulação de Sangue e a menstruação

Xiang Sha Yang Wei Wan (香砂养胃丸)

Bai Zhu (erva principal), Mu Xiang, Sha Ren , Chen Pi, Fu Ling, Zhi Ban Xia, Chao Xiang Fu, Zhi Shi, Bai Dou Kou, Jiang Zhi Chao Hou Po, Guang Huo Xiang, Zhi Gan Cao, Sheng Jiang e Da Zao

Zang Fu

Indicações

Baço | Estômago

Deficiência de Yang do Baço
Obstrução causada pela Umidade
Estagnação de Qi

Xiang Lian Wan (香连丸)

Huang Lian, Mu Xiang

Zang Fu

Ações

Intestino Grosso

Remover o Calor e a Umidade no Intestino Grosso

Xin Yi Wan (辛夷丸)

Xin Yi Hua (erva principal), Bai Zhi, Fang Feng, Gao Ben, Sheng Ma, Mu Tong, Chuan Xiong, Qiang Huo e Gan Cao     

Fatores de adoecimento

Indicações

Vento-Frio | Umidade

Perturbações do Tai Yang

Xue Fu Zhu Yu Wan (血府逐瘀丸)

Dang Gui (erva principal), Tao Ren, Hong Hua, Sheng Di Huang, Niu Xi, Zhi Ke (Qiao), Chi Shao, Chuan Xiong, Jie Geng, Chai Hu, Gan Cao

Substância

Indicações

Sangue (Xue)

Estagnação de Sangue e de Qi no tórax
Estagnação de Qi devido à estagnação de Sangue 
Dor torácica devido à estagnação de Sangue.

Yin Qiao Jie Du Wan (银翘解毒丸)

Jin Yin Hua, Lian Qiao, Jie Geng, Niu Bang Zi, Bo He, Dan Zhu Ye, Jing Jie, Gan Cao e Dan Dou Chi

Zang Fu

Indicações

Pulmão

Expelir o Vento-Calor na Primavera e no Verão

Zhi Bai Di Huang Wan (知柏地黄丸)

Shu Di Huang (erva principal), Shan Zhu Yu, Shan Yao, Mu Dan Pi, Fu Ling, Ze Xie, Zhi Mu e Huang Bai 

Zang Fu

Indicações

Rim | Fígado

Deficiência de Yin com ascensão de falso calor

bottom of page